Статут ДНЗ №2 "Берізка"

Автор: manager  • 01.12.2017


Статут 

Дошкільного навчального закладу №2 

"Берізка"

I. Загальні положення

1.1.Дошкільний навчальний заклад №2 м. Миколаєва, (далі заклад) створений на підставі рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради народних депутатів від 10.02.78 року №50.

1.2.Юридична адреса дошкільного навчального закладу №2:

54003,

Миколаївська обл.,

м. Миколаїв

вул. Чкалова 118-б

1.3.Засновником (власником) закладу є територіальна громада              м. Миколаєва в особі Миколаївської міської ради.

1.4.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5.Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер.

1.6.Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини.

         Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній взаємодії з сім’єю і школою.

1.8.Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним статутом.

1.9.Заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

         - реалізацію головних завдань, визначених Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”;

         - забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

          ІІ. Комплектування дошкільного закладу

      2.1.Заклад розрахований на 220 місць.

  2.2.Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) ознаками.

      2.3.У дошкільному закладі функціонують групи:

-  загального розвитку;

- групи компенсуючого типу (для дітей з вадами мовлення; із затримкою психічного розвитку; для дітей з розумовою відсталістю);

         2.4.Максимальна наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі:

- від 2-х до 3-х років                                                    до   15 чоловік;

- з 3-х років                                                                   до    20 чоловік;

- спеціальні (для дітей з порушенням мови)            до    12 чоловік;

- спеціальні (для дітей з затримкою психічного

  розвитку)                                                                     до   12 чоловік;

- спеціальні (для дітей з розумовою відсталістю)        6-10 чоловік.

 2.5.У дошкільному закладі функціонують групи денного та цілодобового перебування дітей.        

      2.6.Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно надати:

    - заяву батьків або осіб, які їх заміняють;

     - медичну довідку (встановленого зразка) про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

     -   довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

     -   копію свідоцтва про народження дитини;

     - документи для зарахування до групи компенсуючого типу (висновок  психолого-медико-педагогічної консультації, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

      2.7.Батькам надається право вибору дошкільного закладу. Першочергово надається місце дітям інвалідів і учасників війни, дітям, потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, а також дітям, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, які потерпіли від екологічного та стихійного лиха, військовослужбовцям, прокурорам і слідчих прокуратури та працівникам міліції.

      2.8.За дитиною зберігається місце у закладі у разі її хвороби,

карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків

або осіб, які їх заміняють, а також у літній період (75 днів).

У окремих випадках збереження за дитиною місця у дошкільному закладі вирішує завідувач.

  2.9.Відрахування дітей із закладу може здійснюватися у таких випадках: за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її перебування у закладі. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне перебування дитини. У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Протипоказаннями для прийому дітей до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу є: усі хвороби в період загострення; хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, що потребують індивідуального догляду і лікування; інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції; психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами; різні форми енурезу, енкопрезу; психопатія і психоподібні стани різного характеру; тяжкі і глибокі форми розумової відсталості (імбецильність, ідіотія); органічною деменцією тяжкого ступеня з вираженою дезадаптацією і відповідною відсутністю навичок самообслуговування; тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне перебування та обслуговування.

Якщо в період перебування у дошкільному навчальному закладі (групі) компенсуючого типу у дитини будуть виявлені зазначені протипоказання, вона відраховується із закладу.   

  2.10.Батьків, або осіб, які їх замінюють, адміністрація закладу повідомляє письмово із зазначенням причин про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.11.Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою здобуття дітьми дошкільної освіти, які мають вади у розумовому та фізичному розвитку.

2.12.Переведення дітей з однієї групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень), а прийом в міру вивільнення місць. Для адаптації прийом нових дітей ясельного та молодшого дошкільного віку проводиться поступово протягом місяця.

2.13.Забороняється відрахування дітей із закладу у зв’язку зі зміною місця роботи батьків.

 ІІІ. Режим роботи закладу

3.1.Режим роботи дошкільного навчального закладу встановлюється його засновником за погодженням з управлінням освіти Миколаївської міської ради та охорони здоров’я.  Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, чергова - 12 годин, цілодобова – 24 години.

      Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

- початок роботи: 6.30 годин;

- закінчення: 18.30 годин.

Щоденний графік роботи груп, години роботи:

- групи спеціальні – 7:30 – 17:30;

- групи загального типу – 7:00 – 17:30;

- чергова – 6:30 – 18:30;

- цілодобові.

 ІV. Організація навчально-виховного процесу

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. Під час оздоровчого періоду у закладі допускається зведення дітей по групам.

4.2.Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік і на оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з управлінням освіти Миколаївської міської ради. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіально-епідеміологічною службою.

4.3.У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання.

4.4.Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.5.Дошкільний заклад організує освітній процес за пріоритетним фізкультурно-оздоровчим напрямком.

4.6.Дошкільний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України з МОЗ України. Відмова батьків від запропонованих платних послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 V. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному  закладі.

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалістю перебування в ньому дітей.

5.2.Організація харчування дітей здійснюється визначеним підприємством відповідно до санітарно-гігієнічних норм та правил.

5.3.У дошкільному закладі встановлено трьохразове харчування дітей, а цілодобові 4-х разове.

5.4.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,  правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, керівника закладу та завідуючу виробництвом.

 VI.       Медичне обслуговування дітей у закладі.

6.1.Медичне обслуговування дітей закладу здійснюється штатним середнім медичним персоналом та спеціально закріпленим лікарем дитячої поліклініки на безоплатній основі відповідно до укладеного договору.

6.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

6.3.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання, навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, морального та духовного розвитку;

- захист  від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичному та психічному розвитку;

- здоровий спосіб життя.

7.3.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- брати участь  покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.                                                                                                                      

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, психічний стан, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв.

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.4.На посаду педагогічного працівника закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.5.Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6.Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.7.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до

 закладу і звільняються керівником закладу.

7.8.Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.9.Працівники дошкільного закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в встановленому законодавством порядку.

7.10.Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років.

7.11.Педагогічні працівники закладу, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 VIII. Управління дошкільним закладом

8.1.Керівництво дошкільним закладом здійснює його директор (завідувач).

8.2.Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада закладу.

                         Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах, організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

- видає в межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розпис за погодженням із засновником закладу;

- контролює організацію харчування і медичне обслуговування дітей;

-  затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання, навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі -Педагогічна рада – створюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

8.4. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні  та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий закладом. Секретар ради

обирається зі складу педагогічної ради на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу:

- оцінює результативність Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу в закладі;

- визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію.

8.5.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.6.У період між загальними зборами (конференціями) діє Рада закладу, діяльність якої регулюється статутом.

Рада закладу організує виконання рішень загальних зборів(конференції), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків. До складу ради дошкільного навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осі, які їх замінюють. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере не менше двох третин її членів.

8.7.У дошкільному закладі може діяти Піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти.

Піклувальна рада у складі (7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої ради, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі;

-  сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;

- сприяння  організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-   організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу;

-   стимулювання творчої праці педагогічної працівників;

-   всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу.

IX. Фінансово-господарська діяльність закладу

9.1.Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до законодавства та його статуту.

Джерелами фінансування закладу є кошти:

- засновника (власника);

- відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

9.2.Штатний розпис затверджується відповідним органом управління освіти на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН за погодженням з мінфіном.

 X. Матеріально-технічна база закладу

10.1. Матеріально-технічно база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена на балансі централізованої бухгалтерії управління освіти Миколаївської міської ради.                                                              Заклад за погодженням із засновником (власником) має право:

-  придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 ХI. Контроль за діяльністю закладу

11.1.Основною формою контролю за діяльністю закладу є державна атестація, що проводиться, як правило, один раз у десять років, у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу навчання та виховання здійснюється управлінням освіти Миколаївської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником (власником) закладу.

 

XII. Реорганізація або ліквідація закладу

12.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Миколаївська міська рада.

Реорганізація дошкільного навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною управлінням освіти Миколаївської міської ради, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Миколаївській міській раді.

12.3.У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.4.При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.


Комментарии созданы в Disqus