Звіт завідувача за 2016 - 2017 н.р.

Автор: manager  • 01.12.2017


 1. Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад №2 розпочав свою діяльність 20лютого 1978 року. У березні поточного року відзначив 39 річницю свого заснування. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

-         музична зала;

-         кабінет практичного психолога;

-         методичний кабінет;

-         медичний блок, ізолятор, маніпуляційний кабінет та кабінет лікаря;

-         прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

-         спортивний майданчик.

 

 1. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 320 місць.

У 2016-17 навчальному році укомплектовано 15 груп, з них:

- 7 груп компенсуючого типу;

- 2 логопедичні групи;

- 2 групи ЗПР;

- 4 групи з порушенням нервової системи та психіки.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців та не працюючих.

 

 1. Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують  59 працівників:  27 молодшого обслуговуючого персоналу,      1 медичний працівник, 32 педагоги, у тому числі: вихователь-методист,          2 вчителя-логопеда, 4 вчителя-дефектолога, практичний психолог,                  2 музичних керівника, 19 вихователів. З них 24 мають повну вищу освіту, 7 мають середню спеціальну (дошкільну освіту).

 

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

 

Кваліфікація педагогів

Кількість педагогів, %

Відповідає посаді, яку займає

10 – 32%

Спеціаліст

3 – 10%

ІІ категорія

5 – 16%

І категорія

3 - 10%

Вища категорія

10 - 32%

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 6 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 7 педагогів.

 

 1. Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Пріоритетними напрямками роботи колективу у 2016-2017 навчальному році вважати:

-         удосконалення професійної компетентності педагогів;

-         створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини дошкільного віку з фізичним, соціальним, емоційно-вольовим, моральним, естетичним розвитком;

-         створення оптимальних умов для повноцінної реалізації особистісного потенціалу кожного вихованця з особливими потребами, активізації театрально-ігрової та художньо-мовленнєвої діяльності дітей як основи для їх творчих здібностей, реалізації потенційних можливостей особистості;

-         формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

Пріоритетні завдання у 2016-2017 навчальному році:

 1. Формування граматичної компетентності дітей дошкільного віку як складової їх мовленнєвого розвитку.
 2. Чуття національної свідомості дітей дошкільного віку шляхом залучення їх до українського декоративного мистецтва.
 3. Туризм, як засіб нетрадиційного оздоровлення дітей дошкільного віку.

Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

 

Аналіз стану захворюваності дітей за результатами поглибленого медичного огляду

З метою проведення моніторингових досліджень стану здоров’я дошкільників  у ДНЗ №2 щороку проводиться поглиблений медичний огляд дітей. Так, у 2016-2017 навчальному році поглибленому медичному огляду підлягали 301 дитина. Було оглянуто 293 дитини.

Згідно з медичними висновками, проведеними спеціалістами (хірургом, невропатологом, стоматологом, офтальмологом, педіатром), встановлено та виявлено такі патології:

Соматична-64 дітей;

ортопедична-48 дітей;

неврологічна-59 дітей  (діти ЗПР та спец. груп);

хірургічна-17 дітей;

ЛОР-патологія-37дітей.

У структурі захворюваності дітей дошкільного віку ДНЗ №2 перше місце посідають хвороби соматичні, друге – ортопедичні порушення.

Дітей з нормальним фізичним розвитком всього: 264, що становить -88%.

Дітей з відхиленням фізичного розвитку: 37, що становить – 12,3%.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

І група здоров’я –у 110 дітей (36,5%);

ІІ група здоров’я – у 129 дітей (42,8%);

ІІІ група здоров’я – у 11 дітей (3,6%);

ІV група здоров’я – у 39 дітей (12,9%);

V  група здоров’я – у 12 дітей (4%).

По фізкультурних групах розподіл проведено таким чином:

● загальна група з фізкультури – 262 дітей (87%);

● підготовча група з фізкультури – 27 дітей (9%);

● спеціальна група з фізкультури – 12 дітей (4%).

В ДНЗ №2 постійно проводяться оздоровчі і загартовуючи процедури. Тому спостерігається постійна тенденція зниження захворюваності на одну дитину. Так у 2016 році середня захворюваність складалася 1,3  дні на одну дитину, а за перший квартал 2017 року – 1,1 день.

Наведені статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби, та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.

У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. ЇЇ рівень досить значний.

 

 1. Якість реалізації освітніх програм

Дошкільний навчальний заклад № 2 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України

-Закону України “Про дошкільну освіту”

-Базового компоненту дошкільної освіти

-Закону України “Про охорону праці”

-Закону України “Про цивільну оборону”

-Закону України “Про дорожній рух”

-Закону України “Про відпустки”

-Кодексу “Про працю”

-Програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”

-Базової програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного закладу.

 

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

З метою здійснення наукових підходів до впровадження індивідуально-диференційованої моделі в освітньому процесі в дошкільному закладі у вересні 2016 року було проведено обстеження дітей на рівень розумового розвитку.

Дане обстеження забезпечило знання вихователями розумових здібностей кожного малюка, допомогло виявити дітей, які потребують додаткових вправлянь в завданнях з різних розділів програми. В процесі обстеження виявлено також і загальні недоліки та не доопрацювання з певних розділів програми, які потребують додаткової уваги з боку вихователів в роботі з усіма дітьми групи.

 

Результати обстеження на 1.09.2016р. виявилися наступними:

 

Групи

Загальна кількість дітей

Обстежено дітей

Низький рівень

Нижче середнього

Середній рівень

Вище середнього

Високий рівень

Молодша А гр.

28

26

7

8

8

3

-

Молодша Б гр.

30

23

-

7

15

1

-

Середня А гр.

26

24

-

6

7

7

4

Середня Б гр.

28

24

3

5

13

3

-

Старша  гр.

34

34

-

10

15

5

4

І логопед. гр.

14

13

2

4

7

-

-

 

ІІ логопед. гр.

15

15

-

1

8

4

2

 

 

224

159

12

41

73

23

10

 

 

 

 

 

 

Результати обстеження на 25.05.2017р. виявилися наступними:

 

 

Групи

Загальна кількість дітей

Обстежено дітей

Низький рівень

Нижче середнього

Середній рівень

Вище середнього

Високий рівень

І група раннього віку

31

31

2

8

11

10

-

ІІ група раннього віку

27

26

8

4

7

6

1

Молодша А  гр.

30

26

2

5

11

5

3

Молодша Б гр.

 

28

26

1

4

19

2

-

Середня А гр.

 

25

23

4

8

4

5

2

Середня Б гр.

27

25

-

-

6

7

12

Старша  гр.

34

34

-

6

18

4

6

І логопед. гр.

14

12

1

3

8

-

-

ІІ логопед. гр.

15

14

-

-

7

3

4

 

231

217

18

38

91

42

28

 

Висновок: дані свідчать про те, що на кінець року зросла кількість дітей, які мають високий і достатній рівень, що свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу в групах.

 

Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Практичним психологом Магаляс К.П. була проведена діагностика рівня розвитку психологічної готовності старших дошкільників до навчання у школі. Так, у старшій гр. було обстежено 29 дітей, із них 6 дітей мають низький рівень готовності, 15 середній рівень, 8 високий рівень психологічної готовності до навчання у школі.

 

Групи

Обстежено дітей

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

Старша гр.

29

6 (28 %)

15 (52 %)

8 (20 %)

 

Таким чином, діти старшої групи  переважно готові до майбутнього навчання у школі. Основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування дітьми дошкільного закладу, а також не зважання батьків на рекомендації вихователя впродовж років навчання дитини. Вихователям та практичному психологу рекомендовано продовжувати проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо підготовки дітей до школи.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально-виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, програми «Дитина», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому в 2016 році у нас з’явився власний сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

 

 1. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ №2 здійснює молодий завідувач, яка працює на посаді протягом 9 місяців.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

- рада ДНЗ;

- батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

- профспілковий комітет;

- педагогічна рада;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу;

- комісія з ОП;

- пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

 

 1. комплекція штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
 3. організація роботи щодо охоплення навчання дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні;
 4. організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ були 85 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;
 5. організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст.55 Закону України «Про освіту»);
 6. організація роботи з батьками та громадкістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувались через раду ДНЗ, загальні батьківські збори.

 

 1. Організація роботи із сім’ями вихованців

 

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • виготовлення саморобок разом з дітьми;
 • спільні виставки, участь у святах: «Осіннє свято», «Ярмарок»,  родинне свято, Мамин день, День звільнення міста Миколаєва від фашистів, Новий рік, Колядування, Проводи зими, День перемоги,  випускний бал та ін.;
 • дні відкритих дверей;
 • спортивні свята з батьками, естафети, конкурси на кращого дикламувальника віршів, конкурси-виставки малюнків, поробок та ін..

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки, у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Готуються консультації для батьків: «Як пом’якшити процес адаптації дітей до ДНЗ», «Активно-пізнавальне ставлення дитини до навколишнього світу», «Вплив розвивального середовища на особистість дитини», «Безпека під час Новорічних свят», «Не натаскувати, а розвивати (до школи готуємо змалку)», «Як навчити дитину творчо мислити», «Креативність: основні поняття.» «Як знайомити дітей з їхніми правами», «Родинні джерела духовності», «Патріотичне виховання», тощо.

Протягом року практичним психологом дошкільного закладу    Магаляс К.П. надавалися консультації для батьків з тем:

ü Перші кроки адаптації (для батьків дітей раннього віку);

ü Психологічні особливості дитини 2-3 років;

ü П’ять мов любові.

ü Уроки батьківства: виховуємо без покарання.

Вчителі-логопеди, та вчителі-дефектологи протягом навчального року надавали як індивідуальні так і групові консультації, допомагали дітям та їх батькам вирішувати проблеми різного характеру: пояснювали, розказували, вмовляли, заспокоювали, давали настанови.

Ми сподіваємось на участь батьків у ремонті приміщень, фарбуванні майданчиків, завезенні піску, підготовці будівлі садка до нового навчального року.  

 

 

 1. Соціальна активність дошкільного закладу

 

Працівники дошкільного навчального закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

 • виставці дидактичних посібників «Освіта-2016»;
 • Педагоги систематично відвідували методичні об’єднання, майстер-класи, що відбувалися  у дошкільних навчальних закладів міста №№98, 68, 75, 115.
 • На базі  ДНЗ №2 на високому рівні  пройшло методичне об’єднання для  вихователів груп дітей дошкільного віку з теми «Ознайомлення дітей дошкільного віку  з українським народознавством».
 • Вчителі-дефектологи  приймали участь у науково-практичному семінарі «Корекційний супровід дітей з аутичним синдромом» під керівництвом Супрун О.А.
 • Вчителі-логопеди Козлова Н.А. та Купріна Л.М.  приймали участь у  роботі методичного  об’єднання вчителів-логопедів Центрального району м. Миколаєва, провели консультації на теми: «Планування та організація індивідуальної роботи з дітьми-логопатами» та «Планування корекційно-розвивальної роботи для дітей з вадами мовлення»  для  курсантів Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

9. Організація харчування у ДНЗ

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції організації харчування дітей, затвердженої наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний працівник та кухарі. Дотримувати вартості харчування та виконувати норми харчування, як того вимагає Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, одночасно неможливо через недостатність виділених бюджетних коштів для організації харчування. На сьогоднішній день вартість харчування на одну дитину складає 21 грн. 14 коп. і 25 грн. 40 коп. для дітей з перебуванням в групах  цілодобового призначення. Половину цих грошей виділяє міський бюджет. Це не дуже багато, але ми стараємося, щоб меню було збалансованим і різнобічним.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та збереження їжі. З метою профілактики кишкових захворювань, працівники суворо дотримують установлених вимог до технології обробки продуктів, правил особистої гігієни.

 

 

10. Система роботи щодо соціального захисту дитини

 

ДНЗ №2 комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конвенція України:
 • Конвенція ООН про права дитини:
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

 

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор.

Щорічно на нараді при завідуючій громадський інспектор звітує про наявність у ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій.

 

Адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

 • надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

 

11. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадків  травмування дітей під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини.  «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках». У жовтні  та в квітні - згідно річного плану відбулися «Тижні безпеки життєдіяльності дитини».


Комментарии созданы в Disqus